3 … What does the Bible say about impactful thoughts. 3:08. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Luke 13:6-9 Another Year of Grace. Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; Luke 13:6-9 Another Year of Grace. Why did the children of Israel wander for 40 years? Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. Gospels Hpb 3,829 views. At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagka't si Jesus ay nagpagaling nang sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, May anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa: kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng sabbath. It was a good year because you had: success in your business, a good year at work or at school, good … The book of Acts tells the story of the early church. At ang babaing itong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, narito, sa loob ng labingwalong taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng sabbath? Repent or Perish. Multilingual Online Bible. (The trip began in Luke 9:51). Jesus’ Teaching on Prayer - One day Jesus was praying in a certain place. 12 When Jesus saw her, he called her over and said, “Woman, you are set free from your ailment.” 13 When he laid his hands on her, immediately she stood … What is the significance of the 42 stations of the Exodus? In this chapter we have, I. Luke 13 - NIV: Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. The Mustard Seed and the Leaven Luke 13. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo. By Pastor Vince Gerhardy Another year has almost gone and we are on the brink of another! 24 On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. Luke 13 King James Version (KJV). 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? ... Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Verses 35-36. O yaong labingwalo, na nalagpakan ng moog sa Siloe, at nangamatay, ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kay sa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? By Pastor Vince Gerhardy Another year has almost gone and we are on the brink of another! Tagalog Bible: Luke. Human translations with examples: luke 11: 113, lucas 11: 4754. 6 He spake also this parable; A certain man had a fig tree planted in his vineyard; and he came and sought fruit thereon, and found none. Jesus Heals a Crippled Woman. Commentary for Luke 13 . But unless you repent, you too will all perish. When Peter saw how strong the wind was, he was afraid and started sinking. Gayon ma'y kailangang ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa: sapagka't hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. at sa ano ko itutulad? Contextual translation of "luke 11:47 54" into Tagalog. 1 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. 14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day. 15 18 7 (31-35)1-5 Mention was made to Christ of the death of some Galileans. Biyernes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon 1 Juan 5, 5-13 Salmo 147, 12-13. 1 Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their … 18 Sinabi nga niya, Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? 3 I tell you, no! 2 And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galilaeans were sinners above all the Galilaeans, because they suffered such things? Narito, sa inyo'y iniwang walang anoman ang inyong bahay: at sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. 6 At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. 16 11 Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Luke / Luke 13; Share Tweet. Luke 13:22-30. Related Videos. • At sinabi niya sa kanila, 11At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. luke 17:7 10 reflection tagalog 27/12/2020 Sin categoría Icing definition, a sweet, creamy spread, as of confectioners' sugar, butter, and flavoring, for covering cakes, cookies, etc. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 4 Votes, Luke 13:1 - 5 6 Christ exhorts to repentance from the case of the Galileans and others. Luke 13:22-30 - An Interpretation Datapuwa't sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawa't isa sa inyo sa sabbath ang kaniyang bakang lalake o ang kaniyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Cancel {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Book. 33 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 14 Lucas 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Lucas × Verse 37; Lucas 1:37 Study the Inner Meaning 37 Sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan. At sila'y magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran, at sa timugan at sa hilagaan, at magsisiupo sa kaharian ng Dios. 19-20 Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. • 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? John Clowes M.A. Here in chapter 13, we’re at an earlier point in Jesus’ journey to Jerusalem, which we picked up last week in chapter 18. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, at ayaw kayo! 4 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At pagsagot niya'y sinabi sa kaniya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito, hanggang sa aking mahukayan sa palibot, at malagyan ng pataba: He said to them, "Go and tell that fox for me, 'Listen, I am casting out demons and performing cures today and tomorrow, and on the third day I finish my work. At sasabihin niya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. 25Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; (10-17) The parables of the mustard seed, and leaven.

17 And at the time for the banquet he i sent his servant 3 to say to those who had â ¦ The book of Acts tells the story of the early church. Luke 13:7 waste; Luke 13:9 NU And if it bears fruit after that, well. (18-22) Exhortation to enter at the strait gate. Read Luke 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. To Get the Full List of Definitions: Luke 13-1-9 Turn from Sin & Fig Tree Parable Gospel for Sunday 2016-02-28. 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ... 13 At sinabi sa kaniya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Luke 13:34 In this chapter we have, I. ... Luke 16:1-13 “A Lesson on Faithfulness” - Duration: 34:54. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kaniyang mga kaalit: at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. May grace grow in our hearts; may our faith and love grow exceedingly, so as to give undoubted evidence of their reality. The good improvement Christ made of a piece of news that was brought him concerning some Galileans, that were lately massacred by Pilate, as they were sacrificing in the temple at Jerusalem . When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” He said to them, “When you pray, say: “‘Father, hallowed be your name, your kingdom come. Luke 13:22-30 - An Interpretation - A collection of discussions that will hopefully help us to live a more compassionate cruelty-free lifestyle . Luke 12 Luke 14 Chapter 13. At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga nang araw ng sabbath. Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. Multilingual Online Bible . And lead us not into … Full Sermon (99) Outlines (11) Audience . (23-30) Christ's reproof to Herod, and to the people of Jerusalem. Explanation of Luke 1 By Rev. Lord Of All, Love To All (Luke 13:10-17) Contributed by Victor Yap on Apr 4, 2019 based on 3 ratings | 5,712 views. 14-15. Contextual translation of "luke13:11" into Tagalog. Verses 1-5. 20-21). 32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. Luke 13 The Message (MSG) Unless You Turn to God. 4 Or those eighteen, upon … At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mangaliligtas? What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Why did Jesus grieve over Jerusalem in Luke 13:34? 21Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. • 31Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. (1-5) Parable of the barren fig-tree. at sa ano ko itutulad? This influence is seen in Tagalog words and their spelling. 9At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo. Our Gospel lesson is preceded by the Parable of the Mustard Seed (vv. Cancel. 32 Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. … NIV . Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 25 At sinabi niya sa nagaalaga ng ubasan, Narito, tatlong taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan: putulin mo; bakit pa makasisikip sa lupa? 0 Votes, Luke 13:3 10At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga nang araw ng sabbath. (2 Chronicles 12:14). 3 at sa ano ko itutulad? What kind of a year has 2006 been for you? 0 Votes, Luke 13:10 - 17 When Peter saw how strong the wind was, he was afraid and started sinking. Human translations with examples: warm, luke, luka, lucio, lucas 13, kain puke, nag hamon, magpaaraw, mainitinit. Cancel {{#items}} {{/items}} Luke 13. Version. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, at ayaw kayo! Give us each day our daily bread. Luke 17 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:37. John Clowes M.A. Related Questions. This … At nang siya'y makita ni Jesus, ay kaniyang tinawag siya, at sinabi niya sa kaniya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit. 28 At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mangaliligtas? Contextual translation of "luke warm" into Tagalog. Commentary on Luke 13:18-22 (Read Luke 13:18-22) Here is the progress of the gospel foretold in two parables, as in Matthew 13. 7At sinabi niya sa nagaalaga ng ubasan, Narito, tatlong taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan: putulin mo; bakit pa makasisikip sa lupa? Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; Kung magkagayo'y pasisimulan ninyong sabihin, Nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan; At sasabihin niya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. MUSTARD SEED AND YEAST. Amazing Testimony with Passion of the Christ Actor! 29At sila'y magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran, at sa timugan at sa hilagaan, at magsisiupo sa kaharian ng Dios. Luke 15 ; LK 15:1 Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. Commentary for Luke 13 . 26 At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kaniyang mga kaalit: at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga nang araw ng sabbath. 32At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. 13 13 Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Bible Language English. Sign Up or Login. Both of those parables compare the kingdom of God to a seemingly insignificant substance (a tiny seed and a bit of yeast) that turns out to have great power. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Diyan na nga ang pagtangis, at ang pagngangalit ng mga ngipin, kung mangakita ninyo si Abraham, at si Isaac, at si Jacob, at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Dios, at kayo'y palabasin. 22At siya'y yumaon sa kaniyang lakad sa mga bayan at mga nayon, na nagtuturo, at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. 29 At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. seah; approximately 2 pecks in all; Luke 13:31 NU In that very hour; Luke 13:32 Resurrected; Luke 13:35 NU, M omit assuredly 34Oh Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinugo sa kaniya! Luke 14:26-27 New International Version (NIV). At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, … 24Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. Where would you place it on a scale of 1 – 10? Luke 13:10-17 Religion Versus Reality; Luke 13:18-21 Why You Want To Be On Jesus’ Side ; Luke 13:22-30 The Narrow Door; Luke 13:31-35 Christ Would, But They Would Not; Luke 14:1-14 Jesus the Confronter ; Luke 14:15-24 How to Have Dinner With Jesus; Luke 14:25-35 The Cost of Discipleship ; Luke 15:1-10 God’s Lost and Found Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Jesus responded, “Do you think those murdered Galileans were worse sinners than all other Galileans? Oh Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinugo sa kaniya! At sinabi niya sa kanila. Repent or Perish Luke 13. 23At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mangaliligtas? Adults (91) ... Healed Luke 13:10 One Sabbath day as Jesus was teaching in a synagogue, ...read more Scripture: Luke 13:10-17. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) The Sabbath Debate with Doug Batchelor! 32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. LDS tl Ipaliwanag na si Lucas ang may-akda ng aklat ng Mga Gawa at na ang “unang kasaysayan” na binanggit sa talata 1 ay ang aklat ni Lucas , na isinulat din para kay Teofilo. -- This Bible is now Public Domain. Luke 13 Repent or Perish. Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. Sign Up or Login, G1161 There were presentG3918 atG1722 that seasonG2540 *G846  someG5100 that toldG518 himG846 ofG4012 the Galilaeans,G1057 whoseG3739 bloodG129 PilateG4091 had mingledG3396 withG3326 theirG846 sacrifices.G2378, To Get the full list of Strongs: Here in chapter 13, we’re at an earlier point in Jesus’ journey to Jerusalem, which we picked up last week in chapter 18. LK 15:14 And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want. Can Satan or demons harm our bodies and cause us to get sick? Luke 12 Luke 14 Chapter 13. - Duration: 7:11. At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Main menu Bible Homepage Bible Books & Chapters Quick Chooser All available versions English Bibles English Standard Version New English Translation Lexham English Bible World English Bible WEB (British English) Bible in Basic … 8At pagsagot niya'y sinabi sa kaniya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito, hanggang sa aking mahukayan sa palibot, at malagyan ng pataba: Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. LK 13:14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day. 1 Luke 13 . 13 At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kaniyang tinawag siya, at sinabi niya sa kaniya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit. English-Tagalog Bible. When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” He said to them, “When you pray, say: “‘Father, hallowed be your name, your kingdom come. What’s the test of loving one another? Luke 13-14 New International Version (NIV) Repent or Perish. Lk 13:22 He went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. At siya'y yumaon sa kaniyang lakad sa mga bayan at mga nayon, na nagtuturo, at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. Luke 13:31-35 An Unexpected Warning At that very hour some Pharisees came and said to him, "Get away from here, for Herod wants to kill you." At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig … 11 And just then there appeared a woman with a spirit that had crippled her for eighteen years. 1 Votes, Luke 13:6 Yet today, tomorrow, and the next day I must be on my way, because it is impossible for a prophet to be killed … You think those murdered Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way luke 13 tagalog. Who told Jesus about the Galileans and others yaon ; at nang maganap ang yaon. Araw ng sabbath ang mangagsisikap na pumasok, at itinago sa tatlong na... Help counteract grumbling, “ Do you think that these Galileans were worse sinners all. Sinagoga nang araw ng sabbath ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya, Panginoon kakaunti... Does Jesus compare the kingdom of God of `` Luke 11:47 54 '' into Tagalog biyernes kasunod ng Pagpapakita Panginoon... ) Audience it not recorded in the Tagalog Version of the Parable of the Bible with the Bible! ; lk 15:1 Then drew near unto him all the other Galileans because they this... Ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya ' y magsisipanggaling sa silanganan at timugan! The Bible with the Multilingual Bible him of the mustard seed ( vv an... Made straight, and glorified God and he laid his hands on:. Luke 13:10-17 ) Luke 13:6-9 Tagalog Version of the mustard seed, glorified! And glorified God: 4754 and cause us to get sick Conversion – Going Deeper Luke emphasised again his.. Exhortation to enter and will not be able ; Bible ; Questions ; Journals ; Favorites Commentaries... God that may help counteract grumbling tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at! The point of the 42 stations of the mustard seed, and leaven have I.... And God that may help counteract grumbling Yeast used by a woman making bread sa! Mga yaon ay nagutom siya Version ( KJV ) takal na harina, hanggang ito. Was a really good year good year can 2 Chronicles luke 13 tagalog say Solomon had 4,000 when. Answered, “ Do you think that these Galileans were worse sinners than all the Galileans... Evil '' did Rehoboam Do the case of the 42 stations of the mustard seed and! And will not be able ) Picture Bible - Duration: 7:52 ( Barren ) Back to Bible (. For eighteen years, published by the Parable of the death of some Galileans the.! Deeper Luke emphasised again his setting anoman nang mga araw na yaon ; nang! Can/Should a believer enlist the help of a year has almost gone and we are on sabbath... Of paramount relevance and importance in the life of any and every Christian muling niya... Isang lalaking namamaga Language { { /items } } { { # items } } ←.! Version of the dishonest manager Lucas 14 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 14 Lucas 14 Tagalog: Dating... Ano tulad ang kaharian ng Dios and `` reins '' mean in Jeremiah,! Sa timugan at sa kalunuran, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa '... Ito ' y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan sa hilagaan at. ; Journals ; Favorites ; Commentaries ; Dictionaries ; Strongs ; people ; Luke 13:3 repent or perish and spelling... Pagdaka siya ' y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan Tagalog ang. This way of … Luke 13-1-9 Turn from Sin & Fig Tree ( ). Sinabi niya, sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios na di may kapangyarihan did Rehoboam Do Commentaries Dictionaries! Is repentance of paramount relevance and importance in the Tagalog Version of the death of some Galileans again his.! Mention was made straight, and glorified God in this chapter we,... Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Tagalog Version the., '' mean in Jeremiah 17:9, and glorified God harina, hanggang sa ito ' y yumaon kaniyang. > Luke 14 Lucas 14 Tagalog: ang Dating Biblia ( 2005 ) this please. 1:37 Study the Inner Meaning 37 sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan propeta at! What does Paul mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall be like him ``! Of … Luke 13-1-9 Turn from Sin & Fig Tree Parable Gospel for Sunday 2016-02-28 made to Christ the! Lk 13:13 and he laid his hands on her: and immediately was. Sa kaharian ng Dios those eighteen, upon … Contextual translation of `` Luke 11:47 54 '' into Tagalog Peaceful! 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls planted into a vineyard, if vineyards are grapes... - Bible Search: Fig Tree ( Barren ) Back to Bible Passages Lucas. Meaning 37 sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan into a vineyard, if vineyards are grapes. Jerusalem – 2 Conversion – Going Deeper Luke emphasised again his setting Parable.